22 Haziran 2018
  • 1.769
  • 2.3635
  • 81.911
 

Kaçak elektriğin yükü vatandaşın omuzunda

Kaçak elektrik kullananların yükünü çekmeye devam ediyoruz.


Tür­ki­ye Elek­trik Da­ğı­tım AŞ (TE­DAŞ) Ge­nel Mü­dü­rü Mük­re­min Çep­ni, elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri­nin ka­yıp ka­çak he­def­le­ri­nin ye­ni­den be­lir­le­ne­ce­ği ya­sal dü­zen­le­me­nin kı­sa sü­re son­ra TBMM gün­de­mi­ne ge­le­ce­ği­ni söy­le­di.

Mük­re­min Çep­ni, elek­trik da­ğı­tım fir­ma­la­rı için Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu'nun (EPDK) be­lir­le­di­ği ka­yıp ka­çak he­def­le­ri­nin yük­sel­ti­le­rek, fir­ma­la­ra ve­ri­len des­te­ğin ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Şir­ket­le­re des­tek için

Çep­ni, "Üç şir­ke­ti­miz Dic­le, Van Gö­lü ve Aras, ka­yıp ka­çak ora­nı­nın yük­sek­li­ğin­den do­la­yı mad­di sı­kın­tı­ya düş­tü. Şir­ket­le­ri­mi­ze des­tek ver­mek ama­cıy­la tor­ba ya­sa kap­sa­mın­da ka­nun gö­rüş­me­si de­vam edi­yor" de­di.Elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri için EPDK'nın be­lir­le­di­ği he­def­le­re iliş­kin ola­rak da Çep­ni, şun­la­rı söy­le­di:

"Böl­ge­de Dic­le'yi ele alır­sak, 2014 için ka­yıp ka­çak he­de­fi yüz­de 59 ola­rak be­lir­len­miş ama şu an ora­da­ki ka­yıp ka­çak fii­li ola­rak yüz­de 75'ler mer­te­be­sin­de. Ara­da 16 pu­an­lık bir fark var. Şir­ket­ler bu­na ne ka­dar da­ya­nır."

Elektrik tüketiminde yeni rekor

Sıcaklarla birlikte artan klima kullanımı, tarımsal sulama ve sanayi üretimindeki artış elektrik tüketimine rekor kırdı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, elektrik tüketiminde önceki gün  818 milyon 133 bin kilovatsaatle yeni tüketim rekoru kırıldığını bildirdi. 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesliga'nın en iyi 5 golü!Sitemizdeki yazı, resim ve haberleri her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım : INVIVA